KAGETORA/カスイチ プロレス

El Doradoではユニットを組む2人だが、ランブル戦ではお構いなしとKAGETORAが大鷲を攻撃

ランキング